ارسال اطلاعات کارنامه جهت انتخاب رشته اینترنتی سبز آزمون-دستیاری دوره 49

مرحله اول : ارسال اطلاعات کارنامه

لطفا فرم زیر را (رتبه و نمره  با توجه به اطلاعات کارنامه اعلام شده سنجش پزشکی) پر نموده و ارسال نمایید:

    *ایمیل

    *شماره تلفن همراه:

    * نمره از 600

    *رتبه کل

    مرحله بعد (پرداخت)