فرم ارسال نمره جهت تخمین رتبه علمی دستیاری دوره ۴۹ سبزآزمون    ⭕️ توجه : جهت محاسبه نمره از ۶۰۰ به اینصورت عمل نمایید : 

    (تعداد سوالات صحیح) ضربدر ۳ منهای تعداد سوالات غلط

    مثال : نمره فردی که از ۲۰۰سوال به ۱۲۵ سوال پاسخ درست و به ۶۰ سوال پاسخ غلط و به ۱۵ سوال پاسخی نداده است برابر است با
    ۳۱۵=۶۰-(۳*۱۲۵)